iPod touch - Strumień zdjęć

background image

Strumień zdjęć

Strumień zdjęć to funkcja dostępna w iCloud, dzięki której zdjęcia wykonywane przy użyciu
iPoda touch są automatycznie przesyłane do iCloud, a stamtąd do wszystkich innych Twoich
urządzeń, na których włączony jest Strumień zdjęć. Zdjęcia przesyłane do iCloud z innych
urządzeń i komputerów są także automatycznie kopiowane do iPoda touch i trafiają do albumu
Strumień zdjęć. Zobacz „iCloud“ na stronie 16.
Włączanie Strumienia zdjęć: Wybierz Ustawienia > iCloud > Strumień zdjęć.

Nowo wykonane zdjęcia przesyłane są do Strumienia zdjęć po opuszczeniu programu Aparat,
jeśli iPod touch połączony jest z Internetem przez Wi-Fi. Pozostałe zdjęcia dodane do albumu
Rolka z aparatu (w tym zdjęcia pobrane z wiadomości email i wiadomości tekstowych, obrazki
zachowane ze stron internetowych oraz zrzuty ekranu) są również przesyłane do Strumienia
zdjęć, a z niego do innych Twoich urządzeń. Strumień zdjęć może udostępniać urządzeniom
z systemem iOS maksymalnie 1000 najnowszych zdjęć. Na komputerach mogą być trwale
przechowywane wszystkie zdjęcia ze Strumienia zdjęć.

Zachowywanie zdjęć ze
Strumienia zdjęć w iPodzie touch

Przejdź do albumu Strumień zdjęć, stuknij w

, zaznacz zdjęcia, które

chcesz zachować, a następnie stuknij w Zachowaj.

Usuwanie zdjęcia z iCloud

Przejdź do albumu Strumień zdjęć, zaznacz zdjęcie, a następnie stuknij w

.

Usuwanie wielu zdjęć z iCloud

Przejdź do albumu Strumień zdjęć, stuknij w

, zaznacz zdjęcia, które

chcesz usunąć, a następnie stuknij w Usuń.

Uwaga: Usuwanie zdjęć ze Strumienia zdjęć wymaga iPoda touch z systemem iOS 5.1 lub
nowszym. Na wszystkich innych urządzeniach z systemem iOS musi być również zainstalowana
wersja 5.1 lub nowsza. Zobacz support.apple.com/kb/HT4486?viewlocale=pl_PL.

Usunięte zdjęcia są usuwane ze Strumienia zdjęć na Twoich urządzeniach, ale oryginał pozostaje
w albumie Rolka z aparatu w urządzeniu, z którego dane zdjęcie pochodzi.

58

Rozdział 8

Aparat