iPod touch - Przeglądanie i wyszukiwanie wideo

background image

Przeglądanie i wyszukiwanie wideo

Przeglądanie filmów wideo: Stuknij w dowolny przycisk przeglądania na dole ekranu lub
stuknij w Więcej, aby wyświetlić dodatkowe przyciski przeglądania. Jeśli oglądasz wideo, to aby
wyświetlić przyciski przeglądania, stuknij w Gotowe.

Wyświetlanie

powiązanych wideo lub

zachowywanie/udostęp-

nianie tego wideo.

Wyświetlanie dodatko-

wych przycisków

przeglądania lub

przestawianie przycisków.

Stuknij w wideo, aby je odtworzyć.

Stuknij w przycisk przeglądania, aby wyświetlić listę wideo.

Rozmieszczanie przycisków
przeglądania

Stuknij w Więcej, a następnie stuknij w Edycja. Przeciągnij przycisk na
dół ekranu i upuść go nad przyciskiem, który chcesz zastąpić. Przeciągnij
przycisk w lewo lub w prawo, aby go przenieść. Gdy skończysz, stuknij
w Gotowe.

Przeglądanie podobnych filmów

Stuknij w

obok dowolnego wideo na liście.

Wyszukiwanie wideo

Stuknij w Szukaj na dole ekranu, a następnie stuknij w pole wyszukiwania.

Wyświetlanie więcej wideo
umieszczonych przez to samo
konto

Stuknij w

obok bieżącego wideo na ekranie informacji o wideo, a

następnie stuknij w Więcej wideo.

84